Sukuseuran säännöt (PRH 5.1.2024)

VAINIKAN SUKUSEURA RY

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Vainikan sukuseura ry, jonka kotipaikkana on Savitaipaleen kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 §

Seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 §

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

  • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
  • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
  • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
  • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
  • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

 

II Seuran jäsenet

4 §

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka puolison kautta on siihen liittynyt.

5 §

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama vuosittainen jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Jos sukuseuran jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena (2) peräkkäisenä vuonna, sukuseuran hallitus katsoo jäsenen eronneeksi seurasta.

7 §

Seuran jäsenten alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

8 §

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

9 §

Sukuseuran jäsenistä tulee pitää jäsenluetteloa. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan
tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

 

III Seuran hallitus

10 §

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimintakausi on sukukokousten välinen eli kolme vuotta.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on sääntömääräisten sukukokousten välinen aika. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta
sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallitus voi kokoontua myös ilman kokouspaikkaa tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen
apuvälineen avulla tai tehdä päätöksiä kokousta pitämättä.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

11 §

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

12 §

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

13 §

Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

IV Seuran tilit

14 §

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava toiminnantarkastajalle
tarkastettavaksi viimeistään maaliskuun kuluessa.

Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun aikana.

 

V Seuran kokoukset

15 §

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen kutsusta sen
määräämässä paikassa ja määräämänä aikana ennen syyskuun loppua.

Sukukokous kutsutaan koolle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Kokouksesta on ilmoitettava myös yhdessä sanomalehdessä vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Ylimääräinen sukukokous voidaan kutsua koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Sukuseuran jäsenet voivat osallistua sukukokoukseen hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana ilman äänioikeutta.

16 §

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
1. hyväksytään edellisten vuosien toimintakertomukset,
2. hyväksytään edellisten vuosien tilit ja vahvistetaan tilinpäätökset ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
3. vahvistetaan hallituksen laatimat kolmen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat ja
talousarviot vuosikohtaisesti,
4. valitaan sukuseuralle puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi,
5. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
6. valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan tilejä vuosittain ja seuran hallintoa,
7. päätetään kolmen seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus, sekä
8. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

17 §

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee olla se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla.

 

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

18 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

19 §

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Seuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai Etelä-Karjalan maakunta-arkistolle.

20 §

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

———————————————

Sukukokous hyväksyi säännöt Lappeenrannassa 5.8.2023.

Linkki: Voimassaolevat säännöt (PRH 5.1.2024)