Säännöt

VAINIKAN SUKUSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT

 

I . Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Vainikan sukuseura r.y., jonka kotipaikkana on Savitaipaleen kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

 

2 §

Seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

 

3 §

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

 

 • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
 • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
 • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
 • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

 

II Seuran jäsenet

4 §

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

 

5 §

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

 

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos sukuseuran jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena (2) peräkkäisenä vuonna, sukuseuran hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

 

6 §

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama vuosittainen jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

 

7 §

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

 

8 §

Seuran jäsenten alle 18 –vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

9 §

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

 

10 §

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

 

III Seuran hallitus

11 §

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimintakausi on sukukokousten välinen eli kolme vuotta. Hallitukseen kuuluu kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimiaika on kaksi hallituksen toimikautta eli kuusi vuotta. Erovuorossa ensimmäisen kauden jälkeen viisi (5) ja seuraavana loput. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

12 §

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

 

13 §

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

 

14 §

Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia.

 

Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

IV Seuran tilit

15 §

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään maaliskuun kuluessa.

 

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun aikana.

 

V Seuran kokoukset

16 §

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana joka kolmas vuosi huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä ja kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

17 §

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

 

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 

 1. hyväksytään edellisten vuosien toimintakertomukset,
 2. hyväksytään edellisten vuosien tilit ja vahvistetaan tilinpäätökset ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 3. vahvistetaan hallituksen laatimat kolmen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuosikohtaisesti,
 4. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi
 5. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
 6. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan tilejä vuosittain ja seuran hallintoa,
 7. päätetään kolmen seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus, sekä
 8. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

18 §

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

 

Kokouksen päätökseksi tulee olla se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla.

 

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

19 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan ( 3 / 4 ) enemmistöllä annetuista äänistä.

 

20 §

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Seuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai Etelä-Karjalan maakunta-arkistolle.

 

21 §

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

 

———————————————————–

 

Sukuseuran säännöt hyväksyttiin elokuun 3. päivänä 1991 seuran perustavassa kokouksessa ja tarkistettiin 7. elokuuta 1993 seuran ensimmäisessä varsinaisessa sukukokouksessa, jolloin seura päätettiin rekisteröidä.

 

Sukuseuran hallitus on 18.8.1999 pidetyssä kokouksessa päättänyt esittää sukukokoukselle sukuseuran sääntöjen 11 §:n muuttamista koskien hallitusten jäsenten lukumäärää, toimikauden pituutta ja päätösvaltaisuutta. Sukukokous hyväksyi hallituksen esityksen 18.8.1999.

 

Sukuseuran hallitus on 3.9.2005 pidetyssä kokouksessa päättänyt esittää ylimääräiselle sukukokoukselle sukuseuran sääntöjen 1 §:n, 5 §:n, 11 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 17 §:n muuttamista koskien yhdistyksen nimeä, jäseneksi kuulumista, hallituksen jäsenten lukumäärää, toimihenkilöiden nimityksiä, tilitarkastuksen ja tilintarkastajien lausunnon antamisen ajankohtaa.

 

Sukukokous hyväksyi säännöt Heituinlahdessa Savitaipaleella 16.10.2005.